دکتر سعید سادات منصوری

 

دکتر سعید سادات منصوری رییس بیمارستان 17 شهریور رشت

سمت: رئیس مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

تحصیلات: فوق تخصص ریه کودکان

تلفن داخلی: 306    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: 33369262     (پیش‌شماره: 013)

فکس: 33369262     (پیش‌شماره: 013)

ایمیل اداری: dr.s.s.mansouri@gums.ac.ir

سوابق:

- رئیس مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت (از 1398/8/14 تاکنون)

 

 

رقیه اعتمادی‌فر

 

رقیه اعتمادی فر مدیر بیمارستان 17 شهریور

سمت: مدیر مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

تلفن داخلی: 306    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: 33369262     (پیش‌شماره: 013)

فکس: 33369262     (پیش‌شماره: 013)

ایمیل اداری: -

سوابق:

- مدیر مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت (از 1398/10/30 تاکنون)
- مدیر مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) رشت (از 1396/4/27 لغایت 1398/10/29)

 

 

دکتر افشین صفایی اصل

 

دکتر افشین صفایی اصل معاون آموزشی بیمارستان 17 شهریور

سمت: معاون آموزشی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

تحصیلات: فوق تخصص نفرولوژی کودکان

تلفن داخلی: 381    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: 33369061     (پیش‌شماره: 013)

فکس: 33369061     (پیش‌شماره: 013)

ایمیل اداری: -

سوابق:

-

 

 

فاطمه مسکینی

 

فاطمه مسکینی مدیر خدمات پرستاری بیمارستان 17 شهریور رشت

سمت: مدیر امور پرستاری مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

تلفن داخلی: 331    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: 33369023     (پیش‌شماره: 013)

فکس: 33369262     (پیش‌شماره: 013)

ایمیل اداری: -

سوابق:

- مدیر امور پرستاری مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور رشت (از 1400/2/16 تاکنون)
- مدیر امور پرستاری مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت (از 1394/7/1 لغایت 1400/2/15)
- سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت (از 1385 لغایت 1393)

 

 

صدیقه ستاوند

 

صدیقه ستاوند رئیس امور اداری بیمارستان 17 شهریور رشت

سمت: رئیس امور اداری مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

تحصیلات: کارشناسی مدیریت دولتی

تلفن داخلی: 266    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: 33369070     (پیش‌شماره: 013)

فکس: 33369070     (پیش‌شماره: 013)

ایمیل اداری: -

سوابق:

- رئیس امور اداری مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور رشت (از 1393/10/28 تاکنون)
- مسئول کارگزینی مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور رشت (از 1388/5/17 لغایت 1393/10/27)

 

 

آخرین بروز رسانی : 05 مهر 1400
آرشیو