مهندس مریم سهرابی

 

مهندس مریم سهرابی کارشناس بهداشت حرفه ای بیمارستان 17 شهریور رشت

سمت: کارشناس بهداشت حرفه‌ای

تحصیلات: کارشناسی بهداشت حرفه‌ای

تلفن داخلی: 226    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: -

فکس: -

ایمیل اداری: -

سوابق:

- کارشناس بهداشت حرفه‌ای مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت از سال 1398 تاکنون

 

 

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه‌ای مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

 

1 . تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

2. شناسایی عوامل زیان‌آور محیط کار و پیگیری در خصوص اندازه‌گیری آن‌ها و ارائه اقدامات کنترلی

3. نظارت بر نحوه اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور محیط کار بر اساس اهداف از پیش تعیین‌شده با توجه به اصول و شرایط اندازه‌گیری

4. نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان

5. ثبت آمار حوادث در بخش‌های مختلف بیمارستان، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه

6. همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت و اعتباربخشی در رابطه با سنجه‌های بهداشت حرفه‌ای

7. تهیه و تدوین نیازهای آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه‌ای

 

آخرین بروز رسانی : 18 مهر 1400
آرشیو