زهرا خورشیدی

 

زهرا خورشیدی کارشناس کنترل عفونت بیمارستان 17 شهریور رشت

سمت: سوپروایزر کنترل عفونت

تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری سلامت جامعه

تلفن داخلی: 225    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: -

فکس: 33369023     (پیش‌شماره: 013)

ایمیل اداری: -

سوابق:

- کارشناس و سوپروایزر کنترل عفونت مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت از 1392 تاکنون
- مسئول دیالیز کودکان از سال 1386 لغایت 1392
- سرپرستار دیالیز از سال 1377 لغایت 1384

 

 

شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

1. شناخت منابع عفونت‌های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش.

2. بکارگیری نتایج پژوهش‌ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت‌ها برای پیشگیری و کنترل عفونت‌های بیمارستانی.

3. همکاری در توسعه و اجرای برنامه‌های آموزشی برای کادر پرستاری، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی.

4. شرکت در جلسات و دوره‌های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری یا سایر گروه‌ها برگزار می‌شود.

5. تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره‌ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت.

6. ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت‌های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان.

7. نیازسنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص عفونت‌های بیمارستانی و پیگیری اثربخشی آموزشی.

8. بازدید روزانه از بخش‌های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج ازمایشات و علایم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور.

9. تهیه و تدوین دستورالعمل‌های کنترل عفونت در بخش‌های ویژه و سایر قسمت‌های آسیب‌پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت.

10. نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه‌شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مذکور.

11. نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی‌های کمیته و امکانات موجود.

12. همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه‌گیری‌های بیمارستانی.

13. شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل‌های اجرایی.

فایل ها

آخرین بروز رسانی : 18 مهر 1400
آرشیو