الف. محور مدیریت و رهبری

تیم حاکمیتی

مدیریت اجرایی

بهبود کیفیت
مدیریت خطا
مدیریت خطر حوادث و بلایا
مدیریت منابع انسانی
مدیریت تامین و تسهیلات اقامت
مدیریت غذایی


ب. محور مراقبت و درمان
مراقبت‌های عمومی بالینی
مراقبت‌های اورژانس
مراقبت‌های حاد
مراقبت‌های بیهوشی و جراحی
مراقبت‌های مادر و نوزاد


ج. محور مدیریت خدمات پرستاری
مهارت‌سنجی و به کارگیری کارکنان پرستاری
مدیریت مراقبت‌های پرستاری

د. محور مدیریت دارو و تجهیزات
مدیریت دارویی
مدیریت تجهیزات پزشکی


ه‍. محور پیشگیری و بهداشت
مدیریت بهداشت محیط
مدیریت پسماندها
مدیریت استریلیزاسیون
مدیریت خدمات رختشویخانه
بهداشت حرفه‌ای و سلامت کارکنان
پیشگیری و کنترل عفونت


و. محور مدیریت خدمات پاراکلینیک
مدیریت آزمایشگاه
مدیریت تصویربرداری
مدیریت فیزیوتراپی
طب انتقال خون


ز. محور مدیریت اطلاعات
مدیریت اطلاعات سلامت
فناوری اطلاعات

ح. محور رعایت حقوق گیرنده خدمت
اطلاع‌رسانی و ارتباطات
تسهیلات و حمایت‌ها

فایل ها

آخرین بروز رسانی : 18 شهریور 1400
آرشیو