فاطمه مسکینی

 

فاطمه مسکینی مدیر خدمات پرستاری بیمارستان 17 شهریور رشت

سمت: مدیر امور پرستاری مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

تلفن داخلی: 331    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: 33369023     (پیش‌شماره: 013)

فکس: 33369262     (پیش‌شماره: 013)

ایمیل اداری: -

سوابق:

- مدیر امور پرستاری مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور رشت (از 1400/2/16 تاکنون)
- مدیر امور پرستاری مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت (از 1394/7/1 لغایت 1400/2/15)
- سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت (از 1385 لغایت 1393)

 

 

آخرین بروز رسانی : 08 مهر 1400
آرشیو