فاطمه پوردقت‌کار

 

سمت: سوپروایزر آموزش سلامت

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

تلفن داخلی: 216    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: -

فکس: 33369262     (پیش‌شماره: 013)

ایمیل اداری: -

سوابق:

- سوپروایزر آموزش سلامت مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت از (1396/6/1 تاکنون)
- کارشناس مراقبت در منزل مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت از (1396/6/1 تاکنون)
- مسئول آموزش همگانی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت از (1396/6/1 تاکنون)
- پرستار بخش هماتولوژی و انکولوژی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت (از 1386/5/1 لغایت 1396/5/31)
- پرستار بخش اورژانس مرکز آموزشی، درمانی  و پژوهشی 17 شهریور رشت (از 1386/4/4 لغایت 1386/4/31)

 

 

 

شرح وظایف واحد آموزش سلامت مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

هدف کلی واحد آموزش سلامت:

توانمندسازی بیماران جهت برنامه‌های خودمراقبتی به منظور ارتقاء سلامت

اهداف اختصاصی واحد آموزش سلامت:

آشنایی مددجو با بیماری خود و توانایی در برنامه‌های خودمراقبتی
افزایش توانایی در تصمیم‌گیری جهت ادامه درمان
افزایش دانش؛ نگرش و مهارت مددجو در زمینه مراقبت از خود
ارتقاء رضایت مددجو ازخدمات درمان
کاهش آسیب‌های روانی و نگرانی مددجو
بهبود شیوه زندگی و کیفیت زندگی
کاهش هزینه‌های بیمارستانی

گروه هدف واحد آموزش سلامت:

بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت و خانواده آنان

آموزش سلامت فرایندی هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده است که به موجب آن یادگیری، افزایش صلاحیت و توانایی در مراقبت از خود و تغییر در آگاهی، نگرش و مهارت مددجو اتفاق می‌افتد و افزایش سطح سلامت، رفاه وپیشگیری از عوارض بالقوه را به دنبال خواهد داشت و در برگیرنده تمام فعالیت‌های آموزشی مربوط به بیماری شامل آموزش‌های درمانی، بهداشتی و ارتقای سلامت بالینی می‌باشد و سوپروایزر آموزش سلامت مسئولیت فعالیت‌های آموزش سلامت به مددجویان در مراکز بهداشتی درمانی را به عهده دارد و حیطه فعالیت‌های وی شامل آموزش‌های درمانی، بهداشتی و ارتقاء سلامت بالینی است که برای کمک به مددجو و خانواده وی به منظور تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد بیماری خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت می‌گیرد.

شرح وظایف سوپروایزر آموزش به بیمار بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می‌باشد:

1. انجام نیازسنجی و تعیین اولویت‌های آموزش به بیمار متناسب با هر گروه از بیمارانی که نیازمند آموزش خاص هستند.
2. تدوین طرح درس و برنامه‌ریزی بر اساس نیازسنجی آموزشی: آموزش‌های مربوط به سیر بیماری، نکات تشخیصی درمانی، پیشگیری از بیماری، پیشگیری و کنترل عوارض، نحوه مراقبت از بیمار، روش‌های خودمدیریتی و خودمراقبتی در سلامت و بیماری، بازگشت به فعالیت‌های روزمره، سازگاری و تطابق با بیماری، نوتوانی و توانبخشی، مراقبت‌های دارویی، حفظ ایمنی بیمار و محافظت از مخاطرات را در برنامه آموزشی مدون طراحی و تدوین نمایند.
3. تهیه مطالب و رسانه آموزشی و کمک آموزشی شامل کتاب، جزوات، پمفلت و پوسترهای بهداشتی، فایل‌های صوتی تصویری و نظایر آن
4. شناسایی و معرفی منابع و امکانات موجود و جدید و مدرن و تجهیزات و تسهیلات آموزشی به روز
5. برگزاری انواع جلسات آموزش انفرادی و گروهی از جمله چهره به چهره، جلسات مشاوره و پیگیری بیماران، بحث و آموزش‌های گروهی، کنفرانس، میزگرد، سمپوزیوم
6. تدوین برنامه عملیاتی واحد به صورت سالیانه
7. تهیه و تنظیم برنامه‌های اجرایی به صورت ماهیانه
8. تهیه ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزش سلامت
9. حضور فعال در کمیته‌های آموزش به بیمار به عنوان دبیر کمیته
10. گزارش پیشرفت برنامه به مقام مافوق در کمیته دانشگاهی
11. ارائه پیشنهاد بودجه به مدیریت پرستاری
12. تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه
13. شرکت در برنامه‌های مرتبط با آموزش به بیمار هماهنگی مدیرپرستاری
14. ثبت و گزارش کلی فعالیت‌ها و نتایج حاصله به مدیریت خدمات پرستاری
15. همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی، کنترل عفونت و آموزشی در امر آموزش

مسئولیت‌ها:

1. توانمندسازی نیروی انسانی از طریق سازمان‌دهی و حمایت از برنامه‌های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت برای نیروهای شاغل
2. ترویج رویکرد آموزش به بیمار و فرهنگ‌سازی در این زمینه
3. طرح مشکلات در کمیته آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله‌ای جهت حل مشکلات و تصمیم‌گیری جهت برنامه‌ریزی آموزشی
4. پایش و ارزشیابی مستمر و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش‌های ارائه شده
5. بررسی و تعیین شاخص‌های آموزش به بیمار و برنامه‌ریزی اصلاحی در صورت نیاز
6. ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سلامت

اختیارات:

1. جلب همکاری، مشارکت و هماهنگی درون و برون‌رشته‌ای با سایر اعضای تیم سلامت برای طراحی و اجرای برنامه‌های اموزشی
2. همکاری با کمیته دانشگاهی جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزش سلامت و شناسایی نقاط قوت و ضعف
3. همکاری و مشارکت در انجام طرح‌های پژوهشی

آخرین بروز رسانی : 22 شهریور 1400
آرشیو