دکتر منیژه تبریزی

 

متخصص کودکان و نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه

ایمیل: drmtabrizi@email.com

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

دکتر محمد مهدی کرم بین

 

دکتر محمد مهدی کرم بین متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه

ایمیل: karambin@gums.ac.ir

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

دکتر کیومرث گل شکن

 

دکتر کیومرث گل شکن متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه

ایمیل: golshekan@gums.ac.ir

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

دکتر محمود عاطف راد

 

متخصص کودکان و نوزادان

ایمیل: atefrad@gums.ac.ir

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

دکتر عقیل قلی پور

 

دکتر عقیل قلی پور متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان

ایمیل: -

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

دکتر آزاده حسینی نوری

 

دکتر آزاده حسینی نوری متخصص کودکان و نوزادان

متخصص کودکان و نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه

ایمیل: dr.azadehoseini@yahoo.com

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

آخرین بروز رسانی : 07 شهریور 1400
آرشیو